POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.urbipuzzle.com


I Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Krzysztof Baczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DeveloCity Krzysztof Baczyński, ul. Nowa 54B w Lusowie (62-080), NIP 7791349902, REGON 630896000 , e-mail: krzysztof.baczynski@urbipuzzle.com zwany dalej „Administratorem”.
2. „Użytkownikiem” Sklepu jest każdy podmiot odwiedzający stronę www.urbipuzzle.com.

II Zakres zbieranych danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, Formularza rejestracyjnego lub Formularza zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, dokonania rejestracji w Sklepie oraz realizacji pozostałych usług określonych w Regulaminie Sklepu. Ponadto dane osobowe Użytkownika zbierane są w ramach korzystania przez niego ze Strony (m.in. dane zapisywane w plikach cookies).

2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu, dane logowania.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikiem,

b) niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi,

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów,

d) zgoda Użytkownika.


III Cel przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

a) realizacji usług zgodnie z Regulaminem Sklepu, m.in. odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą Formularza kontaktowego, realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, wystawienia faktury, obsługi reklamacji,
b) świadczenia usług drogą elektroniczną (założenie i prowadzenie konta użytkownika),
c) przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych,
d) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
e) egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu Sklepu oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
f) statystycznym i archiwizacyjnym.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną.


IV Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

1. Administrator, co do zasady, nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, na żądanie uprawnionych podmiotów lub kiedy jest to niezbędne do realizacji usług.

2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą uzyskać podmioty, które umożliwiają świadczenie usług i realizację zamówień. W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

V Uprawnienia Użytkownika

1. Dane osobowe Użytkowników zbierane i przechowywane są w siedzibie Administratora.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych osobowych, które jego dotyczą,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie.

3. Realizacji uprawnień, których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

a) drogą pocztową na adres: DeveloCity Krzysztof Baczyński, ul. Nowa 54B, 62-080 Lusowo, lub

b) drogą mailową na adres poczty elektronicznej: krzysztof.baczynski@urbipuzzle.com.

VI Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do należytego wykonania usługi w ramach Sklepu, zgodnie z celem wskazanym w pkt. III.

2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia stosownej zgody przez Użytkownika.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane dłużej, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest konieczne do wyegzekwowania roszczeń cywilno-prawnych Administratora w stosunku do Użytkownika.

VII Ochrona danych osobowych Użytkowników

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz aktami wykonawczymi.

2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń takich jak udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.

VIII Zmiany Polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wynikać one będą z przepisów prawa lub zmian wprowadzanych w Sklepie.


2. O planowanej zmianie oraz terminie obowiązywania Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – za pośrednictwem konta.

IX Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres mailowy krzysztof.baczynski@urbipuzzle.co m lub pocztą na adres: DeveloCity Krzysztof Baczyński
ul. Nowa 54B, 62-080 Lusowo.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.